نماهنگ حی لایموت با صدای امیر طلاجوران ویژه امیرالمومنین علی (علیه‌السلام)

ﺣﻰ ﻟﺎﻳﻤﻮت

ﺗﻮ ﻧﺠﻒ ﺧﺪا ﻧﺸﺴﺘﻪ روﺑﺮوت

ﺑﻪ ﻋﻠﻴﺎً ﻣﻴﮕﻪ زﻫﺮا ﺗﻮ ﻗﻨﻮت

ﺣﻰ ﻟﺎﻳﻤﻮت ﺣﻰ ﻟﺎﻳﻤﻮت

ﺑﺰرگ دو دﻧﻴﺎ ﻋﻠﻴﻪ

ﻫﻤﻪ ﻗﻄﺮه درﻳﺎ ﻋﻠﻴﻪ

ﺑﺮای ﻣﺎ ﻗﻨﺪ ﻣﻜﺮر

ﺻﺪ و ده دﻓﻌﻪ ﻳﺎ ﻋﻠﻴﻪ

ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻞ ﺧﻴﺒﺮ ﻋﻠﻴﻪ

ﺷﻪ ﻣﺤﺸﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ

ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻣﻴﺮ اﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻨﻢ ﻓﻘﻄ ﺣﻴﺪر ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ

ﻣﻮﻟﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ

ﺷﺎه ﻧﺠﻒ

زﻧﺪﮔﻴﻤﻪ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻧﺠﻒ

راه ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻤﻪ راه ﻧﺠﻒ

ﺷﺎه ﻧﺠﻒ ﺷﺎه ﻧﺠﻒ

ﺟﺎن ﺟﺎن ﺟﺎﻧﺎ ﻋﻠﻴﻪ

اﻣﻴﺮ ﺗﻮاﻧﺎ ﻋﻠﻴﻪ

اﮔﺮ اﻤﻨﺎ ﻓﺎﻃﻤﻪ اﺳﺖ ﭘﺲ

ﺗﺎ ﻣﺤﺸﺮ اﺑﺎﻧﺎ ﻋﻠﻴﻪ

ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ

ﺷﻪ دل دل ﺳﻮاره

ﻳﻪ دﻧﻴﺎ در ﻣﺪار ﻋﻠﻴﻪ

ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ

ﺗﻮ ﻣﻴﺪون ﺧﻮن دﺷﻤﻦ ﺣﻠﺎل ذواﻟﻔﻘﺎر ﻋﻠﻴﻪ

ﻣﻮﻟﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪمطالب مرتبط

از اول تو دنیا بوده
از اول تو دنیا بوده

یک شنبه, 23 اردیبهشت 1403

پخش
من امام رضاییم
من امام رضاییم

پنج شنبه, 10 خرداد 1403

پخش
من امام رضاییم
من امام رضاییم

پنج شنبه, 10 خرداد 1403

ای صنما
ای صنما

یک شنبه, 23 اردیبهشت 1403

پخش