دم نبود علی که نبود عالم نبود 

لو اجتمع الناس علی حب علی 

دیگه جهنم نبود 

ای حضرت شهریار ای حیدر شهسوار 

ای حجت کردگار ای باعث افتخار 

وقت مدد است علی ای صاحب ذوالفقار 

هم یدالله و عین الله و وجه الله 

پیکر توحیده و جسم خدا علی 

آی مردم ما نمیگیم که علی خدا بود 

ولی تقصیر ما نیست اسم خدا علیمطالب مرتبط