دم نبود علی که نبود عالم نبود 

لو اجتمع الناس علی حب علی 

دیگه جهنم نبود 

ای حضرت شهریار ای حیدر شهسوار 

ای حجت کردگار ای باعث افتخار 

وقت مدد است علی ای صاحب ذوالفقار 

هم یدالله و عین الله و وجه الله 

پیکر توحیده و جسم خدا علی 

آی مردم ما نمیگیم که علی خدا بود 

ولی تقصیر ما نیست اسم خدا علیمطالب مرتبط

حی لایموت
حی لایموت

یک شنبه, 23 اردیبهشت 1403

پخش
ای صنما
ای صنما

یک شنبه, 23 اردیبهشت 1403

پخش
از اول تو دنیا بوده
از اول تو دنیا بوده

یک شنبه, 23 اردیبهشت 1403

پخش
من امام رضاییم
من امام رضاییم

پنج شنبه, 10 خرداد 1403