خانه‌ای که سایه‌اش موسی‌ابن جعفر می‌شود

خوشبحال آنکه در این خانه دختر می‌شود

 

از زیارت نامه‌ات پیداست بیش از آن ، رضا

از مقاماتت بگوید خلق کافر می‌شود

 

از سفارش‌های آقایم رضا فهمیده‌ام

خوشبحال هرکه با تو او برادر می‌شود

 

باورش سخت است اما باورِ ما هست که..

زائرت با زائرِ زهرا برابر می‌شودمطالب مرتبط