یوسف زهرا غم ما بی‌شمار است

وضعیت ما بین دنیا گریه‌دار است

ای که چشیدی سال‌ها دوری دلبر

با ما بگو کی آخر این انتظار است

بیچاره آن عاشق که دور از مرقدت ماند 

خوش ... آن عاشق که با تو همجوار است 

دلتنگی و اشکم به یاد بارگاهت

لطف است که از جانب پروردگار 

آرامش و گرمای شور بین صحنت 

کهف و پناه امن من در روزگارت 

رخست بده تا نوکرت باشم همیشه 

نوکر شدن بهر کریمان افتخار 
مطالب مرتبط