با رادیو عقیق همراه شوید و مداحی غصه پایان داره زندگی جریان داره را به صورت کامل بشنوید. مداحی غصه پایان داره زندگی جریان داره توسط امیر کرمانشاهی در مجلس مکتب الرضا | 28 اردیبهشت | 1403 اجراشده. مداحی به سبک شور (جشن) اجرا شده است.

غصه پایان داره زندگی جریان داره

چه عنایتی خدا به خاک ایران داره 

سر و سامان داره رزق فراروان داره 

کشورم تا وقتی که شاه خراسان داره 

آب حیاتم دادند برگ براتم دادند 

دوش کنج حرم از غصه نجاتم دادند

ارث همه اجدادم درس خوش استادم 

در نمازم خم ایوان تو آمد یادم 

ذکر علی علی من از لطف این در است 

از لطف خونواده ی موسی ابن جعفر است 
مطالب مرتبط