ای نام تو چشمه در بیابان

وی مهر تو در کویر باران 

هر جا که علم شده است نامت 

برچیده شده بساط شیطان 

ابنا شما کریم زاده 

اجداد شما قدیم الاحسان 

ای سرمه ی چشم ما غبارت

وی رفتگر تو خیل مژگان

در صحن تو انبیا  خادم 

در  کوی تو جبرییل دربان

 مطالب مرتبط