قرآن تنها کتابی است که ویژگی یک انسان کامل است

استاد مهدی توکلی

بیشتر

قرآن وصف یک انسان رشد یافته وتکامل یافته استمطالب مرتبط

سید الکریم
سید الکریم

دو شنبه, 26 آبان 1399

پخش
من کنیز فاطمه ام
من کنیز فاطمه ام

سه شنبه, 07 بهمن 1399

پخش
دختر سه ساله
دختر سه ساله

سه شنبه, 17 فروردین 1400

پخش
اگه کربلا بودی چیکار می کردی؟
اگه کربلا بودی چیکار می کردی؟

پنج شنبه, 13 خرداد 1400

پخش