شب قدر شب دعاست آداب دعا احیا در شب23مثل احیای هزار ماه است هر کار خیری در شب قدر ضربدر هزار می شود هر کسی رو که یادتان آمد دعا کنیدمطالب مرتبط