خودم برات سینه می زنم

حاج حسین خلجی

بیشتر

خودم برات سینه می زنم
خودم برات گریه میکنم
با نوکرات سینه میزنم
با بچه هات گریه میکنممطالب مرتبط