دارو نداره حرمو میبرن

حاج مسعود پیرایش

بیشتر

دارو نداره حرمو میبرن
روسری و معجرمو میبرن
میرسن از پشت سرو بی هوا
گوشواره ی خواهرمو میبرنمطالب مرتبط