از ازل فاطمه مادرم بوده

پسرش مونس و دلبرم بوده

روز محشر اگرم پسر نگه

میگه این غلام اکبرم بوده

زیر اتیش گناه و معصیت

بزم ماتم تو سنگرم بوده

اولین خیمه ای که برات زدم

با چادر سیاه مادرم بوده

بعد مرگم میدونم همه میگن

یا حسین جمله آخرم بودهمطالب مرتبط

قربان آن دل
قربان آن دل

جمعه, 04 شهریور 1401

پخش
ضرر کردم
ضرر کردم

جمعه, 14 مرداد 1401

پخش