لایق نبودم زائرت باشم
این اربعین مجاورت باشم
باشه آقا قسمت اینه بازم بمونم توی حسرت
باشه آقا قسمت اینه که همچنان نیام زیارت
همین که حسرت میخورم روی سرم گذاشتی منت
اربای حسین ارباب حسین ارباب حسین جانمطالب مرتبط

خمیده خمیده رسیدم به تو
خمیده خمیده رسیدم به تو

دو شنبه, 09 اسفند 1400

پخش
 آقای منی رویای منی
آقای منی رویای منی

سه شنبه, 18 خرداد 1400

پخش
شب جمعه بود مادرم میگفت
شب جمعه بود مادرم میگفت

چهار شنبه, 09 شهریور 1401

پخش