حاج حسن خلج

بیشتر

اغنیا مکه روند و فقرا سوی تو آیند
جان به قربان تو شاها که تو حج فقرایی
یا امام رضا یا امام رضا
آنان که در جوار رضا آرامیده اند
کفران نعمت است بهشت آرزو کنندمطالب مرتبط