رو بال فرشته ها دارن میان زائرا

سید مجید بنی فاطمه

بیشتر


رو بال فرشته ها دارن میان زائرا

نجف میشه مبداء و هدف میشه کربلا

خستگی تو این جاده هرچی باشه شیرینه

وقتی مادرت زهرا لحظه لحظه می بینه

قلوبنا لدیک طریقنا الیک

با هر قدم می خونم لبیک یا حسین

مطالب مرتبط