امشب دو گل دمیده

حاج محمد رضا طاهری

بیشتر

امشب دو مه دمـیده در مــکه و مدینـه

یا سر زده سپیده در مکه و مـدینه


مرغان نغمه خوان باغ بهشـــت خواندند

امشب دو گل دمیده در مـکه و مـدینه


ای تشنگان رحمت از حق نسیم رحـمت

بر خاکیان وزیده در مـکه و مـدینه


چشم ملائک حق جز شور و شادمانـی

چیزی دگر ندیده در مـکه و مـدینه


یک سو نبی اعظم یک سو امام صادق

اینک ز ره رسیده در مکه و مدینه


با یک مــرام و ایده حق امشــب آفریده

دو رهبـر عقیده در مــکه و مــدینـه


از بس دلـم هوایی شد در هــوای آنـها

مــرغ دلم پــریده در مـکه و مدینه


با سائـلان بگویید دســت کــرامت حق

خوانی بزرگ چیده در مــکه و مـدینــهمطالب مرتبط