ای نبی خدا پیغمبر...

سید مجید بنی فاطمه

بیشتر

ای نبی خدا پیغمبر هدیه آمنه از داور
مهر تو تو دلم تا محشر آرزوم همینه تا بیام مدینه
شوری شده به پا تو دل ها نور میباره زمین از بالا
محو جمالشن یوسف ها آخرین نبی عاشقش علیمطالب مرتبط