روی سینه باز دلم بی قراره

سید مجید بنی فاطمه

بیشتر

روی سینه باز دلم بی قراره

داره نور از آسمونا میباره

هستی خدا به دنیا پا میزاره

عرش رو ببین به قدم اونه روشنه

نور خداست میون آغــوش آمنه

سرمستم بیتابم میخونم

حال من از همه بهتره

جون من فدای پیغمبر

آقاجان آقاجان آقاجان

حال من از همه بهتره

جون من فدای پیغمبر

آقاجان آقاجان

روی سینه باز دلم بی قراره

داره نور از آسمونا میباره

هستی خدا به دنیا پا میزاره

عرش رو ببین به قدم اونه روشنه

نور خداست میون آغوش آمنه

سرمستم بیتابم میخونم

حال من از همه بهتره

جون من فدای پیغمبر

آقاجان آقاجان آقاجان

ای که رحمتی و للعالمینی

تو همه خلایق هم بهترینی

با خود خدا تویی که همنشینی

مثل شما ندیده عالم پیمبری

عشق خدا تپش های قلب حیدری تو مهشر با لطفــت آرومم

آقای هر دو دنیا تویی

بابای خوب زهرا تویی

آقاجان آقاجان آقاجان

حال من از همه بهتره

جون من فدای پیغمبر

آقاجان آقاجان

عشق تو همیشه هست توی سینه

با دلم میرم من امشب مدینه

زیر دین مکتب تو کل دینه

از تو بهشت آقا به دنیا خوش اومدی

جان منـی صادق آل محمدی

از لطف تو آقا من کیم

اسم تو زینت رو لبم شد

شد افتخار من مذهبم

آقاجان آقاجان

حال من از همه بهتره

جون من فدای پیغمبر

آقاجان آقاجانمطالب مرتبط