سلام ای مادر خیرالبشر

حاج مسعود پیرایش

بیشتر

سلام ای مادر خیرالبشر
خاک چادر تو نقره و زر
قلبمو تقدیم تو می کنم
هدیه من واسه روز مادر
روح و ریحان من توی باغ و بهارممطالب مرتبط