داده جنون هستی من را به باد

حسین سیب سرخی

بیشتر

داده جنون هستی من را به باد
روز نخستین که شنیدم جواد
میچکد از کنج لبانم شراب
خانه ات آباد خرابم ، خراب
سنگ تراشی دل سنگم گرفت
تیشه زد و ساخت از آن دُر نابمطالب مرتبط