اللهم رب شهر رمضان
هر سحر وقت اذان یاد کرببلام
کی میشه که بیام
رو به روی حرم باز بدم یه سلام
سلام آقای بی کفن
ببین من بازم اومدم
ببین من برا دیدنت
چقدر این در اون در زدم
پای عشقت ارباب
من جوونی م از دستم رفت
مطالب مرتبط

همه جا بروم
همه جا بروم

پنج شنبه, 25 شهریور 1400

پخش
یا جواد الائمه
یا جواد الائمه

شنبه, 19 تیر 1400

پخش
نمیدونم دلم دیونه ی کیست
نمیدونم دلم دیونه ی کیست

پنج شنبه, 04 آذر 1400

پخش