رو سیاهی

سید مجید بنی فاطمه

بیشتر

یارب العفو که این بنده ی فـرّار آمد / از گنه خسته شـد و بر در تو زار آمد

شب قدر است ببین عبد گنهکار آمد / عاشـق و در به در حـیـدر کـرار آمـدمطالب مرتبط