عمو عباس علمت کو عموی خوبم

سید مجید بنی فاطمه

بیشتر

عمو عباس علمت !…! کو عموی خوبم

عمو عباس علمت !…! کو عموی خوبم

عمو عباس تو نرو تا که پا نکوبم

عمو عباس تو نرو تا که پا نکوبم
عمو عباس علمت !…! کو عموی خوبم

عمو عباس علمت !…! کو عموی خوبم

عمو عباس تو نرو تا که پا نکوبم
عمو عباس تو نرو تا که پا نکوبم

عمو عباس دل اهل حرم کبابه

عمو عباس دل اهل حرم کبابه

توی خیمه چشم به راهت چشمای ربابه

توی خیمه چشم به راهت چشمای ربابه

عمو عباس  بابامو تنهانذاری

عمو عباس  بابامو تنهانذاری
مطالب مرتبط