به روی نیزه ای هلالم

حاج محمد رضا طاهری

بیشتر

به روی نیزه ای هلالم
نمی روی تو از خیالم
ببین برادرم، خسته حالم
ستاره دنباله دار
زخمی ترین نیزه سوار
ببین که پر شکسته ام
ای ماه سر شکسته ام
آواره ام در کوچه ها
من با دو دست بسته ام
حسین من حسین من حسین من حسین منمطالب مرتبط

ای یاس کبود من
ای یاس کبود من

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
اسوه شهید گمنام
اسوه شهید گمنام

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
فدای اون حرمت مادر
فدای اون حرمت مادر

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش