چه بگویم نگفته هم پیداست

حاج حسن خلج

بیشتر

چه بگویم نگفته هم پیداست

غم این دل مگر یکی و دو تاست

به همم ریخته گیسویی 

به همم ریخته مدت هاست

یا برگرد یا آن دل را برگردان

یا بنشین یا این آتش را بنشان
مطالب مرتبط