حالا که ما تو حسرتیم
نمیشه تا حرم بیایم امسال
نمیگذاریم که رابعین بیاد و بگذره به این منوال
به شوق تو تو قلب ماست
همون حضور و حس و شور و حال
با همون حضور و شور برات گریه میکنیم حسین
از همین مسیر دور برات گریه میکنیم حسینمطالب مرتبط