همسفرم یا حسین

حاج حسین سازور

بیشتر

همسفرم یا حسین تاج سرم یا حسین
آمدم از شام غم برادرم یا حسین
قامت من خم شده طاقت من کم شده
روزی هر روز من غصه و ماتم شده
من چه زجری کشیدم حسین
تا کنارت رسیدم حسین
السلام ای یار زیر سم مرکب
السلام ای همیشه در یاد زینب
واویلتا واویلتا واویلتا
کوفه و شام بلا تهمت و سنگ جفا
از همه کس خورده ام کعب نی و نیزه ها
شدم گرفتار شام میان بازار شام
خیس عرق بودم از چشم خریدار شاممطالب مرتبط