تو را قسم به همین چشم تر

حاج حسین سازور

بیشتر

تو را قسم به همین چشم تر حلالم کن
اگر بدون تو رفتم سفر حلالم کن
یک اربعین به خداوند درد و دل دارم
اگر نمیکنم اکنون حذر حلالم کن
نشد که قائله را زودتر تمام کنم
شد اهل بیتت اگر در به در حلالم کن
من از تنور به جانت خبر نداشتم
شده است گیسوی تو مختصر حلالم کن
به روی چادر زهراست جایگاه سرت
اگر که رفت سرت تشت زر حلالم کن
زمان حمله ی دشمن به دختران دو سه بار
نشد کنم تن خود را سپر حلالم کن
هنوز دلهره دارم چگونه عرض کنم
زشام بهر تو دارم خبر حلالم کنمطالب مرتبط