باز قسمتم نشد بیام به پابوست
بازم که وا نشد عقده ی دیرینم
باشه نبر ولی بگو بزارم من
این درد و غصه را کجای این سینم
باز سه گوشه اتاق برا من
شش گوشه واسه زائرات شد
باز جز منه بی لیاقت
قسمت همه کربلات شد
تو که درد قلب من رو میدونی
همه میگن بدو نمیرونی
یه رحمی کن آقا به چشای ترم
نبریم فقط آقا خدا میدونه
کی میره کی زنده میمونه
ترس من اینه نشه بیام حرم
مگه بدا دل ندارن
سر رو ضریحت بزارن
کار این شبام شده
عکس ضریحت رو
میگیرم بغل میرم
 با گریه هام از هوشمطالب مرتبط