ما اگه اینجا ایم

دلامون تو راهه

راهمون کوتاهه

کوتاهه کوتاهه

ظاهرم آرومه

تو چشام بارونه

توی قلبم 

قبر شیش گوشه 

پنهونه 

یه سلام فاصلس 

بین ما با حسینمطالب مرتبط

این خیمه به اون خیمه
این خیمه به اون خیمه

چهار شنبه, 24 شهریور 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 05 اسفند 1400

پخش