دل شکسته میخوای من

محمد رضا نوشه ور

بیشتر

 دل شکسته میخوای من

 از همه خسته میخوای من

 اونکه آغوشش بازه تو

 بال و پر بسته میخوای من

 آقا آقا آقا

 بزار اینجا بمونم جایی دلم آروم نیست

 تو سیاهی لشکرت که رو سیاه معلوم نیست

 درهم بخر خوب و بد سوا نکن از دم بخر

 دستتو بزار رو قلبم غم بخرمطالب مرتبط

برای منی برای توام
برای منی برای توام

یک شنبه, 27 تیر 1400

پخش
چشماتو به روی حیدر نبند
چشماتو به روی حیدر نبند

چهار شنبه, 22 دی 1400

پخش
دلتنگ حرمتم به کی بگم
دلتنگ حرمتم به کی بگم

سه شنبه, 11 مرداد 1401

پخش