دل شکسته میخوای من

 از همه خسته میخوای من

 اونکه آغوشش بازه تو

 بال و پر بسته میخوای من

 آقا آقا آقا

 بزار اینجا بمونم جایی دلم آروم نیست

 تو سیاهی لشکرت که رو سیاه معلوم نیست

 درهم بخر خوب و بد سوا نکن از دم بخر

 دستتو بزار رو قلبم غم بخر



مطالب مرتبط

سلام امام رضا
سلام امام رضا

پنج شنبه, 03 آذر 1401

پخش
برای منی برای توام
برای منی برای توام

یک شنبه, 27 تیر 1400

پخش
دلتنگ حرمتم به کی بگم
دلتنگ حرمتم به کی بگم

سه شنبه, 11 مرداد 1401

پخش