امسال دوریم از تو
لابد حکمتی دارد
باشد ولی عاشق
دل کم طاقتی دارد
مشتاقیو محجوریو دلتنگیو دوری
این قمست ما بود
هرکس قسمتی دارد
جز آه چیزی در بساطم نیست
اما آه
گویند آه دل شکسته قیمتی دارد
نذر زیارت داشتم از جانب سردار
اینک ولی او با ضریحت خلوتی دارد
این اربعین دنیا زیارتگاه یار ماست
هر گوشه ای یک دلشکسته
حاجتی داردمطالب مرتبط