اربعین قسمت خوبات

مجتبی رمضانی

بیشتر

اربعین قسمت خوبات شد و من جا موندم 

رفیقام یکی یکی رفتن تنها موندم 

من که کم نذاشتم این محرمی برا غمت 

یه ماهه آواره ام تو ماتم محرمت 

آقا من پیرهن مشکی یه ماهه که تنمه 

خش داره صدام دلیلشم حسین گفتنمه 

چی میشد منم صدا میکردی و میومدم 

کم تو این شبا برا غم تو سینه نزدم 

چی میشد منم تو اربعین بین الحرمین 

خسته و زخمی بیام بگم دخیلک حسین
مطالب مرتبط

شوق پرواز
شوق پرواز

دو شنبه, 28 تیر 1400

پخش
غصه فراق
غصه فراق

دو شنبه, 29 شهریور 1400

شوق پرواز
شوق پرواز

دو شنبه, 28 تیر 1400