گرچه چشمان مرا اشک غمت پر میکند 

تا قیامت بر غمت چشمم تفاخر میکند 

درد هجران تو و داغ فراق این دو ماه 

قلبمان را بیشتر غرق تاثر میکند 

چند روزیست بی تابم چه چیزی بعد از این 

جای خالی دو ماه روضه را پر میکند 
مطالب مرتبط

اگر آن ماه نمونه
اگر آن ماه نمونه

یک شنبه, 29 اسفند 1400

پخش
فدای اون حرمت مادر
فدای اون حرمت مادر

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
منم غلام علی محمد رضا طاهری
منم غلام علی محمد رضا طاهری

چهار شنبه, 30 مرداد 1398

پخش
ای یاس کبود من
ای یاس کبود من

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش