دوباره آمد ام تا دوباره در بزنم

سید مجید بنی فاطمه

بیشتر

دوباره آمد ام تا دوباره در بزنم
کبوترانه در این آستانه پر بزنم
به ناامیدی از این در نمی روم هرگز
اگه جواب نگیرم دوباره در بزنم
امام رضا خدا مرا به حقیقت ولی شناس کند
که حلقه بر در این خانه بیشتر بزنم
سواد نامه‌ی من رنگ صبح خواهد داشت
شبی که بوسه بر این چشمه ی سحر بزنممطالب مرتبط