نمیدونم دلم دیونه ی کیست

کجا می گردم در خونه کی 

نمی دونوم دلم دیوونه کیست

کجا می گردو در خونه کیست

نمی دونم دل سرگشته ما 

اسیر نرگس مصدونه

آقا بیا دیگه خسته شدم

تاکی گریه کنم تا کی دنبالت بگردم

بیا مهدی بیا دورت بگردم

بیا تا دست خالی برنگردم

بیا مهدی بیا دورت بگردم

بیا تا دست خالی برنگردم

بیا مهدی بیا دردم دوا کن آقا

مرا با دیدنت حاجت روا کن

گفت برو دیگه ازت بدم میام

مطالب مرتبط

بیمارها دارالشفا را می شناسند
بیمارها دارالشفا را می شناسند

چهار شنبه, 14 مهر 1400

پخش
یا جواد الائمه
یا جواد الائمه

شنبه, 19 تیر 1400

پخش
همه جا بروم
همه جا بروم

پنج شنبه, 25 شهریور 1400

پخش
روضه
روضه

چهار شنبه, 09 بهمن 1398

پخش