ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست

ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست

منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست

شب تار است ره بادی ایمن در پیش

آتش طور کجا است وعده ی دیدار کجاست

هر که آمد به جهان نقشه خرابی دارد

در خرابت بگویی که هشیار کجا است

در سر موی مرا با تو هزاران کار است

در سر موی مرا با تو هزاران کار است

ما کجاییم و ملامت بی کار کجا است
مطالب مرتبط

چه بگویم نگفته هم پیداست
چه بگویم نگفته هم پیداست

پنج شنبه, 25 شهریور 1400

پخش
سیب سرخ
سیب سرخ

پنج شنبه, 24 آذر 1401

پخش