حالا که ای پرستوی من میروی سفر

حاج حسن خلج

بیشتر

حالا که ای پرستوی من میروی سفر

پر میکشی به سوی خدا ای شکسته پر

حالا که ای پرستوی من میروی سفر

پر میکشی به سوی خدا ای شکسته پر

در این قفس مرا تک و تنها رها مکن 

بانوی من بیا و مرا با خودت ببر

بانوی من بیا و مرا با خودت ببرمطالب مرتبط