تو بیای و من مرده باشم

آقا خدا نکنه خدا نکنه 
مطالب مرتبط