گر نگاهی به ما كند زهرا

حاج محمد رضا طاهری

بیشتر

حسین طاهری

بیشتر

گر نگاهی به ما كند زهرا

درد ما را دوا كند زهرا

جلوه چون مصطفی كند زهرا

گر نگاهی به ما كند زهرا

درد ما را دوا كند زهرا

جلوه چون مصطفی كند زهرا

گر نگاهی به ما كند زهرا

درد ما را دوا كند زهرا

جلوه چون مصطفی كند زهرا

بین فتنه پی ولی باشد 

رهبر فاطمه علی باشد 

بر علی اقتدا کند زهرا 

قهرمانانه در این مصاف 

رزم در آتشش دیدنیست

فاطمه پشت در سوخت 

با کلام خدا موند 

تا ابد حق گرفتنیست

علی مع الحق 

ولحق مع علی
مطالب مرتبط

فدای اون حرمت مادر
فدای اون حرمت مادر

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
ای یاس کبود من
ای یاس کبود من

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
بیقرار فاطمیه
بیقرار فاطمیه

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
اسوه شهید گمنام
اسوه شهید گمنام

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش