دست از پیکرت جدا شده بود

سید مجید بنی فاطمه

بیشتر

دست از پیکرت جدا شده بود 

تن تو بر زمین رها شده بود 

ای علمدار 

در مصیبت تو قامت یک امام تا شده بود

همه دیدن با چه احوالی از کنار تن تو پا شده بود

پهلویت مثل مادرت زهرا 

فرق تو مثل مرتضی شده بودمطالب مرتبط