آرزوی نهان به زیر گلم

حاج حسن خلج

بیشتر

آرزوی نهان به زیر گلم

پاره شد از دم تو بند دلم 

نفس در شماره افتاده 

بس که از روی زخمی ات خجلم

آرزوی نهان به زیر گلم

پاره شد از دم تو بند دلم 

نفس در شماره افتاده 

بس که از روی زخمی ات خجلم 

میبینم تا دیده را میبندم 

پشت در ماندی تو با دلبندم 

من هم با چشم گریان در بندم 

شرمندم شرمندممطالب مرتبط