تو ای جمادی دوم سلام بر ماهت

حاج سعید حدادیان

بیشتر

تو ای جمادی دوم سلام بر ماهت

سلام بر تو و بر قدر و عزت و جاهت

بگرد ای شده چشم ملک قدمگاهت

بگرد ای همه دست خدا به همراهت

وان یکاد بخوان روی حق تماشا کن

وضو بگیر ز کوثر ثنای زهرا کن

الا محمد امروز کوثرت دادیم

نماز آر که زهرای اطهرت دادیم

قسم به قدر که از قدر بهترت دادیم

نکوتر از پدران تو دخترت دادیم

چه دختری که پدرپرور است یا احمد

تمام نسل تو زین دختر است یا احمد

جمال غیب الهی شده تماشایی

به چشم پاک محمد به حسن زهرایی

هزار مرتبه بر او سلام زیبایی

امین وحی به خاکش کند جبین‌سایی

خدا به ختم رُسل داد کوثر خود را

فقط نه کوثر، روح مطهر خود را

 مطالب مرتبط