منم علی

منم آنکه در خیبر کندم 

منم علی 

حرز یا فاطمه بازوبندم 

منم علی 

جنگ آوری ام کرارم 

منم علی 

اسد الله و لا فرارم 

به جلال و جبروتم روی انگشتر 

پر قلعه بخدا مثل پر کاهه

منم آن صراط مستقیم تا الله

هر رهی جز ره من رود به بیراههمطالب مرتبط