من به قربان وجودت

امیر کرمانشاهی

بیشتر

عبدالرضا هلالی

بیشتر

من به قربان وجودت

که وجودم ز وجودت 

به وجود آمده است

دوره گرد و قلندرم 

خاک نعلین حیدرم

شاه مردان علی علی علی 

شیر یزدان علی علی علیمطالب مرتبط