مسرور جان عالم از میلاد زهراست (محمد جواد جامعی)

سایر ذاکرین

بیشتر

مسرور جان عالم از میلاد زهراست
شوری به جان دهر ازاین مژده برپاست

هم دختر نور است او هم همسر نور
او مادر نور است، نورش عالم آراست

اولاد نورش، نورسازان جهانند
با نورشان پیداست در عالم ره راست

از برکتش شد عشق در عالم فراگیر
عالم همه مدیون فرزندان زهراست

زهراست اوج لطف زن در خانواده
در خانه او نور مهر و عشق پیداست

عشق آفرینی و امید ومهر ورزی
شالوده هر دانه تسبیح زهراست

این خانواده هست الگوی جهانی
هست از تمامی فضایل بی کم وکاست

یک سو حسن دارد که آقای کریم است
یک سو حسینش این چراغ عالم آراست

در گوهر پاک وجود زینبینش
دلدادگی و صبر وحلم و مهر وتقواست

الگوی اسلامی برای زندگی شد
هرخانه ای که آشنا با مهر زهراست

این خانواده در مسیر انتظار است
چشم انتظار روی آن ماه دلاراست

این خانه روشن مدافع آفرین است
این گلشن تعلیم فرزندان پویاست

فرزند مکتب دیده در این خانواده
مثل سلیمانیست که سردار دلهاست

این خانه دارد عاشقی چون میرحسینی
اوکزشجاعت شهرت نامش به هرجاست

این خانه رشد خزایی هاست آری
این خانه رویشگاه مردان تواناست

فرزند صالح می شود فهمیده روزی
فهمیده بودن چاره هر مشکل ماست

یاچون سبیل اخلاقی عاشق که این سان
کم سن وسال است وشهید راه تقواست

فرزند صالح می شود لندی که روزی
با سربلندی می کند اینگونه قد راست

فرزندهای پاک فردا آفرینند
فردای این کشور به دست پاک آنهاست

فرزند عاشق می شود مرد شهادت
از نور مادر عاشقان را راه پیداست

 مطالب مرتبط