سر بر سر دست است

سید مجید بنی فاطمه

بیشتر

سر بر سر دست است

که سردار می آید 

ای اهل حرم 

میر و علمدار می آید 

جا داشت اگر 

کعبه گریبان بزند چاک 

یک بار دگر 

حیدر کرار می آید 

ما را برسان 

پشت در خانه ات امشب 

جایی که بدهکار 

طلبکار می آید 

خورشید کبوتر شد پر دور سرت زد 

وقتی که علی بوسه به قرص قمرت زد 
مطالب مرتبط