مادرت آینه ی حجب و حیاست

سید مجید بنی فاطمه

بیشتر

مادرت آینه ی حجب و حیاست 

شرف الشمس سید الشهداست 

تو عجم زاده ای تو فامیلی 

پس حرم سازی ات به گردن ماست

تو در این سرزمین گل کاری 

به خدا حق آب و گل داری

ما از اهالی حسین آباد هستیم 

فامیل های حضرت سجاد هستیم 

من همان یا کریم دام شما 

جبرییل قدیم بام شما 

صبح روز نخست خواندمتان 

چقدر آشناست نام شما 

صبح روز ازل حوالی نور 

سجده کردیم بر کدام شما 

من حلالام بود حلال شما

من حرامم بود حرام شما 

چهارده قرن دست هیچ کسی دل ندادم به احترام شما

ساحل کرم گفتن و به ما سائل حرم گفتن 

پر من بال و بال من 

پر شد پر و بالی زدم کبوتر شد 

به نفس های حضرت زهرا 

حالمون خوب بود و بهتر شد

سحر پنجم عبادت بود 

کوچه های خدا منور شد 

مردی از سمت ابر های دعا امد 

خشکی دلم تر شد 

ای امام علی دوم من 

ای امام چهارم دنیا 

مرد شب زنده دار سجاده 

مرد محراب التماس دعا 

از تو بوی نماز می آید 

بوی راز و نیاز می آید 

مادر تو نگین حجب حیاست 

شرف الشمس سید الشهداست

مایه آبروی ایرانی است

افتخار همیشه ام به شماست 

از تو مادر تو این دل ما 

عاشق خانواده ی زهراست 

یک سفر پیش ما نمی آیی 

وطن مادری تو اینجاست 

تو عجم زاده ای تو فامیلی 

پس حرم سازی ات به گردن ماست 

تو در این سرزمین گل کاری 

به خدا حق آب و گل داریمطالب مرتبط