تو فقط بیا ای آروم قرار دلم

تو فقط بیا ای صاحب اختیار دلم 

تو فقط بیا ای آروم قرار دلم

تو فقط بیا ای صاحب اختیار دلم 

تو نور لا یزال دنیایی

تو بهترین مژده فردایی

تو آخرین گوهر دریایی

تو عزیز دل علی و زهرایی

بیا ای نگارم 

تا سر زیر قدمات بزارم 

من که غیر تو یاری ندارم 

برگرد ای ماه شب های تارم 

بیا بیا ای پسر علی 

قمر علی سحر علی

بیا بیا ای پسر علی 

قمر علی سحر علیمطالب مرتبط