دیدن داره رو دست تیغ صیقلی

ابوالفضل بختیاری

بیشتر

دیدن داره رو دست تیغ صیقلی

زیبا میشه سر بند تو با نام علی 

مشهوری تو جود و کرم مثل مجتبی 

سرو قامتت رفته به عباس علی 

دیدن داره رو دست تیغ صیقلی

زیبا میشه سر بند تو با نام علی 

مشهوری تو جود و کرم مثل مجتبی 

سرو قامتت رفته به عباس علی 

جان جانانی روح و ریحانی 

سر ایمانی خسرو شیرین دهنانی

من مست و خراب تو باده ی ناب 

باده ای بده از جام ابو تراب 
مطالب مرتبط